Wątpliwości co do konieczności dokonywania szczegółowej klasyfikacji przeznaczenia pobieranej wody

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. uzyskała informację, że wśród Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej pojawiło się stanowisko, w myśl którego przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, nie przewidują konieczności dokonywania szczegółowej klasyfikacji przeznaczenia pobieranej wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Innymi słowy, wydaje się, że na gruncie w/w poglądu przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne byłoby obowiązane do uiszczania wyłącznie jednej opłaty zmiennej za pobór wody tj. opłaty, o której mowa w art. 273 pkt 4 Prawa wodnego.

Odmienny pogląd od powyższego zajmowało jednak dotychczas Ministerstwo Środowiska, w tym m.in. w piśmie z dnia 10 marca 2017 r. (znak: DZW-II.505.22.2017.ES), kierowanym do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Z uwagi na trwające już w wielu przedsiębiorstwach prace nad podziałem odbiorców na grupy taryfowe (na który wpływają m.in. opłaty zmienne za usługi wodne), celem uzyskania ostatecznego stanowiska organu regulacyjnego, Kancelaria rekomenduje skierowanie formalnego zapytania do właściwych dyrektorów RZGW. Aby ułatwić podjęcie działań, został przygotowany wzór pisma - w załączeniu.

W razie podjęcia przez Państwa decyzji o skierowaniu pisma do właściwego dyrektora RZGW, uprzejmie prosimy o zwrotną informację w tym zakresie, do Pana mec. Mateusza Farona z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.